Jin mudan (golden Penoy )

$11.00 - $150.00

$11.00

Available: In stock

location : Shui lian dong (水帘洞) zheng yan garden  Picking date: 2020.May  Roast level :  medium roast                ...